- Stichting Oerkoers -

Perma natuur.

Wij nodigen je uit als onderdeel van de natuur te (leren) leven

Doel

De stichting heeft ten doel:
het (doen) vinden van antwoorden op ecologische, sociale en
economische vraagstukken van deze tijd op het gebied van historische
zeilschepen, consuminderen, de oerkracht in onszelf terugvinden en
hoe om te gaan met de aarde en haar bewoners, ook wel Perma-natuur
genoemd

Wij

Bestuursleden

Voorzitter. Gaby Koomen Wil een zo natuurlijk mogelijk leven in harmonie met haar omgeving. Heeft en helpt mensen met het starten van een wormenhotel. Ze werkt als schipper eigenaar in de historisch zeilende scheepvaart

Penningmeester. Suzanna Machielse Is na een carriere bij de politie nu met pensioen en vrijwilligster in moestuin en permacultuur

Secretaris. Dido van Oosten studeerde aardwetenschappen en Future Planet Studies. Studeerde aan de Warmonderhof. Ze werkt in de landbouw en in de scheepvaart.


Doe mee met een van onze volgende projecten . Door geld te lenen of te schenken.

1) Onderhouden en verduurzaming van zeilschip uit 1891


oerkracht in ons zelfonderhoudsplan en
plan van aanpak voor de toekomst.

artikel Nieuwe maen

Bewustwording dmv opleidingen en workshops. Vrijwilligers op de juiste plek.

Onafhankelijk leven hoe doe je dat?

doneer onder vermelding van Project Nieuwe Maen

2) Vrijlating van de wilde aarde

Wij willen in gesprek met

burgeriniatieven, gemeenten en boeren

om grond te beheren die nu braak liggen of voor tuinen in wijken die van gemeente is maar waar niets mee gedaan wordt. Daar willen wij helpen of realisern van het aanplanten van meer vaste (eetbare, en oude ras) planten, bomen en/of wilde bloemen ter bevordering van biodiversiteit.

Land opkopen voor de realisatie van voedselbosranden en wilde natuur.in je dorp of stad.

doneer onder vermelding van; Project wilde aarde

3) project weeskinderen

Door het verkopen van amateurs kunst en dmv donaties helpen wij mee om 6 weeskinderen in Oeganda naar school te gaan. Wij hopen door kleine projecten als deze rechtstreeks te steunen. In het land waar het probleem zich voordoet kunnen de geholpenen mee helpen hun land te her opbouwen. Zo helpen wij hen onafhankelijk te worden.

Doneer oonder vermelding van Project weeskinderen Oeganda

Ook kleine donaties zijn van harte welkom voor o.a. het onderhoud van de stichting en de website.

Stichting oerkoers bestaat alleen uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Doneer zonder de ermelding van een project.

Wij willen ons doel bereiken door:

a. het (doen) verduurzamen, behouden en onderhouden van
historische zeilklippers waaronder de ‘Nieuwe Maen’;
b. het beschikbaar (doen) stellen van stageplaatsen en/of
werkzaamheden voor vrijwilligers, kwestbare groepen en
her- en zij-intreders in de maatschappij en de arbeidsmarkt;
c. het (doen) bieden van kansen aan mensen die vastlopen of vast
dreigen te lopen om een richting te bepalen en te behouden in hun
leven;
d. het (doen) bieden van Perma-natuur voor onze aarde waarbij we
eerlijk delen met niet-menselijke levensvormen door
grondbezitters en/of onderhouders te informeren en begeleiden
met aankoop, pacht of bruikleen van mono-agriculturen kavels en
deze te veranderen in poly-agriculturen kavels;
e. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of
bijeenkomsten;
f. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de
stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende
beschikbare vormen van media;
g. samen te werken met diverse relevante organisaties en
instellingen;
h. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
i. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het
oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of
gewenst kunnen zijn.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Misie

De mens is zo gericht op het eigen welzijn dat we weinig zorg dragen voor het welzijn van andere levenssoorten of voor onze aarde, ook al zijn we daarvan afhankelijk. Deze scheiding die wij zelf veroorzaken maken ons niet gelukkig. Wij willen de koers wijzigen waarin we weer onderdeel zijn van het geheel.

De Missie is om met elkaar te verduurzamen door eenvoudiger en oorspronkelijker te leven. Als leer en onderzoek project gebruiken wij Zeilklipper de Nieuwe Maen om herintreders en (betalende) gasten bewust te maken over natuurlijker leven en het belang van consuminderen. Wij maken een eerste perma-natuur project voor de aarde.

Visie

Waarom Perma-natuur en geen Permacultuur? Permacultuur is toch te gecultiveerd en klopt niet helemaal bij onze visie en missie.

Als mens staan wij niet buiten de natuur en daardoor onderdeel van de aarde. Als een samenwerkend systeem.

Stichting OerKoers zet zich in als leer en werk bedrijf. Tevens zal zij zoveel als mogelijk mensen laten kennis maken met onze visie; Hart varen in een (H)echte wereld. Vrijlating van de wilde aarde. Milieubewustzijn, en onze oorspronkelijke en gezamenlijke krachten (door diversiteit) staan hierbij voorop.
Beleidsplan

Korte termijn start 2022
•Opzetten van stichting Oerkoers en bestuursleden aanstellen. (reeds afgerond)
•Werkgroepen oprichten waarin vrijwilligers en stagiaires kort en langlopende werkzaamheden krijgen. Nieuwe ‘bemanning’ voor lange termijn opleiden die onze visie uitdragen.
•Onderzoeksplan en “kennisbank” over duurzaamheid aan boord van historische schepen en Perma-natuur op het land. En evt. het aanvragen van de nodige vergunningen, fondsen en subsidies.
•Workshops mogelijk maken voor bijzondere doelgroepen. Natuur georiënteerde locaties aanbieden ter bevordering van milieu en duurzaamheid.
•Projecten starten, uitproberen en anderen hierover informeren en inspireren ter bevordering naar een leefbare Aarde op de lange termijn. Kennis opdoen, kennis delen.
Jaarlijks onderhoud schema´s en projecten opstellen.
Middellang termijn (2022-2025)
Onderzoek afgerond naar mogelijke verduurzaming van historische zeilschepen. (in volle gang)

Verduurzamen voor zowel het scheepsproject als het project op land;
Er word in beginsel ingezet op het aantrekken van vrijwilligers met en zonder een beperking
Afval scheiden en verminderen door gft compostering en onderzoek naar het
zuiveren van (afval) water voor eigen gebruik.

Lange termijn (2025-2030)
Door toetsing analyseren en eventueel bijstellen of de projecten succesvol zijn.
Eventueel de projecten uit breiden.
Meer projecten starten en de ervaring en kennis delen.
Zaadbibliotheek starten. originele oude gewassen delen/ruilen.
Een zelfvoorzienende cyclische woongemeenschap ontwikkelen.
Promotour over duurzaamheid.
Begroting

De stichting heeft geen winstbelang. Wij betalen de bestuursleden geen loon.

Al het vermogen word gebruikt ter verduurzaming en spirituele groei door het verzamelen en delen van kennis en middelen om een Perma-natuur op te zetten/ontwikkelen.
Alle kosten om dit te realiseren worden hiervan betaald. Zoals aankoop of kosten voor gebruik van land en accommodaties, zaad en plantgoed en de opbouw, verduurzaming en onderhoud met indien nodig gebruik van loonwerkers.

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door:

a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
b. subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
c. donaties, sponsorgelden en giften;
d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
e. revenuen van het vermogen;
f. alle overige bijdragen en inkomsten.
3.2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard
dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur
unaniem anders beslist.
3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig
is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoevevan haar doelstelling.
3.4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting
beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3.5. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten

Steun ons, doe mee.

Wij vinden dat er wat moet veranderen en willen graag in aktie komen. Om tot aktie te komen hebben wij jouw hulp nodig.

Leen of doneer geld aan stichting Oerkoers. IBAN NL85TRIO0320442470

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Stichting oOerkoers voldoet aan de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Contact